zondag 20 december 2009

Wie is er nu aan zet ?

Na het negatief advies van de Stad Ronse is het nu aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 24 januari 2010 een beslissing te nemen omtrent deze vergunnningsaanvraag.

De voorzitter van de Bestendige Deputatie is Gouverneur André Denys. Samen met de 6 gedeputeerden neemt hij de beslissing omtrent het al dan niet verlenen van de milieuvergunning.
In de Bestendige Deputatie is Dhr Jozef Dauwe verantwoordelijk voor het departement Leefmilieu.

taken
agenda
wie is wie

Samenstelling

zaterdag 19 december 2009

Negatief advies Stad Ronse !

Wij vernemen dat de Stad Ronse een negatief advies heeft uitgebracht naar de Bestendige Deputatie toe. Stad Ronse treedt ons standpunt bij, dat de eerdere beslissing van Minister Crevits dient gevolgd.

Het advies van de stad zou wel een instemmen met het verlenen van een vergunning voor 5 jaar, wat dus een verlenging inhoudt, gezien de lopende vergunning vervalt in 2011.

Er werden in totaal 170 bezwaarschriften ingediend. "Louise-Marie tegen asbest Vzw" dankt u hierbij voor uw steun en rekent erop dat de Provinciale overheid het advies van de Stad Ronse bijtreedt.

Wij blijven dit dossier uiteraard zeer alert op de voet volgen en informeren jullie zeker verder.

standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 4

TIJDENS de afwerkfase : lozing van bedrijfsafvalwater in een bovenloop van beken en brongebied , bovendien in risicogebied voor overstromingen

In de vergunning worden lozingsnormen aangevraagd die conform zijn met de sectorale lozingsnormen. Na het zuiveren met de voorziene waterzuiveringsinstallatie zal er dus bedrijfsafvalwater geloosd worden in biologisch waardevol gebied.
Het bedrijfsafvalwater zal de site verlaten net na de bron van de Trosbeek. Het stroomt dan eerst doorheen biologisch zeer waardevol gebied om nadien aan de voet van de Kanarieberg aan te sluiten in de Molenbeek, richting Ronse.

Aan de voet van de Kanarieberg is de Trosbeek zeer gevoelig voor overstromingen door exces aan hemelwater, dat bij sterke regenval de steile helling afstroomt. Het is dan ook opgenomen als NOG (natuurlijk overstromingsgebied) en als ROG (recent overstroomde gebieden). Palend aan het overstromingsgebied situeert zich een recreatiezone met o.a. de Jeugdherberg De Fiertel.

De tijdelijke opvangbekkens en de talrijke momenten dat er niemand aanwezig op de site, verhogen de kans op een sinister. Indien er ook maar iets misgaat is gans de benedenloop verontreinigd en vindt het verontreinigd water zijn weg richting naar Ronse ( Trosbeek – Molenbeek). Het lozen van bedrijfsafvalwater in biologisch waardevol gebied is voor ons onaanvaardbaar.
Hoe klein het sinister ook, het heeft onmiddellijk zware gevolgen door de ligging van de site op de bovenloop van de beek

Bovendien is de Trosbeek nog de de enige beek in Ronse met ecologische waarde.
(donkerblauw in rechterbovenhoek = zeer waardevol).( bron : ecologische waardering deelbekkenbeheerplan Molenbeek – Waterbeleid – Provincie Oost-Vlaanderen)

terug naar deel 3

dinsdag 1 december 2009

Overzicht bezwaarschriften

1) Vereniging voor Bos in Vlaanderen - Natuurpunt - Bond Beter Leefmilieu ( link )


2) 126 bezwaarschriften van bewoners uit Ronse en Maarkedal, binnengebracht door Vzw Louise-Marie tegen asbest (onderschrijven visie)

3) Louise-Marie tegen asbest Vzw ( eigen bezwaarschrift )

Totaal : 128 bezwaarschriften
(geen rekening gehouden met bewoners uit Ronse en Maarkedal die rechtstreeks hun bezwaarschrift indienden)


Uw bezwaarschrift mee opnemen in dit overzicht ?
Bezorg het ons : louisemarietegenasbest@telenet.be

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 3

De stortlocatie ligt middenin een gebied met ecologische waarde dat ook toeristische en recreatieve troeven heeft

De stortplaats :
• is gelegen in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
• grenst aan het het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en zal in zijn huidig vergunde nabestemming als bos er wezenlijk deel van uitmaken ( kaartje )
• grenst aan het VEN-gebied “ De bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen” ( kaartje )
• ligt in een ankerplaats, dit zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen voorkomt. Het storten van vervuilde sedimenten kan bezwaarlijk passend binnen deze visie genoemd worden ( kaartje )
• is gelegen op de getuigenheuvel Muziekbos, een van de “groene heuvels “ opgenomen in het strategisch beleidsplan van de Stad Ronse : “ Genieten midden de groene heuvels” ( download )

Deze locatie heeft dus een grote landschappelijke en ecologische waarde; het is dus bovendien aangewezen om rekening te houden met de toeristische aantrekkingskracht van dit gebied; een stortplaats voor niet-reinigbare sedimenten hypothekeert de ecologische en de toeristische waarde van het gebied en de Stad Ronse.

Wij stellen bovendien vast dat de beslissing tot “ontheffing tot opstellen van een MER” duidelijk stelt dat er te weinig rekening gehouden werd met de socio-maatschappelijke aspecten.


Op de door ons opgevraagde "Biologische Waarderingskaart" merkt u duidelijk de ligging van het stort.
Met voorziet vanuit de waterzuiveringsinstallatie (het blauwe hokje) een doorsteek naar de bestaande Trosbeek, die het water afvoert naar het benedenniveau. De Trosbeek vindt net voor de jeugdherberg De Fiertel aansluiting met de Molenbeek.klik op kaart voor groter beeldterug naar deel 2

verder naar deel 4

zondag 29 november 2009

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 2

"Niet-gevaarlijk, niet-reinigbare sedimenten” betreft wel degelijk zwaar vervuilde grond

Tijdens de infovergadering van 19 november had de exploitant een emmertje van het te storten goedje mee. Het ging zelf even de zaal rond om toch maar aan te duiden hoe ongevaarlijk het was. Het zag er inderdaad als onschuldige turfaarde uit.
Maar de schijn bedriegt hier.

Dat het hier wel degelijk om een gevaarlijk goedje gaat, blijkt uit het verschil tussen de aanvaardingscriteria voor stortplaatsen categorie 2 en deze van categorie 3 (= huidig vergunde), namelijk :
In mensentaal uitgedrukt betekent dit concreet dat een vrachtwagen die 10 ton niet-reinigbare grond aanvoert,  maximum 200 kg – d.w.z.  20 goed gevulde emmers - koolwaterstoffen, mag bevatten. Tot 10 kg hiervan mag bestaan uit giftige organische stoffen.

In het milieuvergunningaanvraagdossier (bijlage F.4. – blz. 4) omschrijft de exploitant dit als volgt :

Gezien het gegeven dat de te storten materialen specifieke afvalstoffen zijn met specifieke karakteristieken, dient er mee rekening gehouden te worden dat de te verwachten karakteristieken van het te verwijderen bedrijfsafvalwater ook specifiek zullen zijn .”

Hierbij geeft men duidelijk aan dat dit toch wel een gevaarlijk goedje is.

Het mag bovendien enkel gestort mits het volledig ingekapseld is ... en dan maar hopen dat alles ingekapseld blijft voor de volgende generaties.

In de komende dagen zullen wij op de blog ook de andere punten verduidelijken, zoals opgenomen in ons bezwaarschrift. Alles volledig onderbouwd door wetenschappers en met kaartmateriaal.

terug naar deel 1
verder naar deel 3

donderdag 26 november 2009

tegen wanneer welke beslissing?Klik op figuur voor grotere weergave

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 1

"Louise-Marie tegen asbest Vzw" heeft haar bezwaarschrift bij de Stad Ronse ingediend. Het besluit uit ons bezwaarschrift luidt als volgt :


Rekeninghoudend met :

1. het specifieke karakter van de afvalstoffen die toegelaten zijn op cat. 2 stortplaatsen
2. de ligging van de site middenin een gebied met ecologische waarde dat ook toeristische en recreatieve troeven heeft
3. een voorgestelde nabestemming die afwijkt van de bestaande stedenbouwkundige vergunning en hierdoor geen integratie meer heeft met de waardevolle omgeving
4. de voorziene lozing van bedrijfsafvalwater in biologisch waardevol gebied met bovendien de vaststaande zekerheid op overstroming richting recreatiegebied
5. de ontoereikende garanties die moeten vermijden dat het kankerverwekkend en giftig percolaat ooit zijn weg zal vinden richting afwatering en naar de stad Ronse
6. het ten onrechte beroep doen op een ontheffing tot opstellen van een MER
7. het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak

verzoeken wij de Stad Ronse om een negatief advies uit te brengen naar de Provinciale Overheid.

“Louise-Marie tegen asbest Vzw” vraagt dan ook een onverwijlde opvulling van de stortplaats met de afvalsoort zoals beslist door Minister Hilde Crevits, binnen de gestelde geldingstermijn van de vergunning (31.08.2011).

Ronse, 26 november
voor “Louise-Marie tegen asbest VZW”


naar deel 2

woensdag 25 november 2009

Facebookers, van harte welkom !

Link naar de Facebookpagina

Alle Facebook-bezoekers zullen we zeker eens "trakteren" op leuke weetjes uit deze mooie streek, o.a. kaartjes met wandelingen, ... (wordt vervolgd)

maandag 23 november 2009

Aan Burgervader & Schepenen : Neen !

Louise-Marie tegen asbest Vzw vraagt de Burgervader en Schepenen om een negatief advies uit te brengen op de aangevraagde milieuvergunning :

Wij stellen :

1. Geen opslag van vervuilde grond in de waardevolle Vlaams Ardennen

2. De voorziene nabestemming van de stortplaats is geen volwaardig bos meer. Gezien dit gebied aansluit bij de vegetatie van het Muziekbos is het belangrijk voor de toekomst van dit waardevol gebied dat er wel een volwaardig bos komt.

3. Geen lozing van bedrijfsafvalwater in een bovenloop van beken en in een brongebied. Het afvalwater zal de volledige stad Ronse doorstromen.

4. Er zijn onvoldoende garanties dat er na de eindafdekking geen doorsijpeling zal zijn van hemelwater. Dit kankerverwekkende percolaat zal dan doorheen waardevol biologisch gebied via de Trosbeek en de Molenbeek zijn weg naar de Stad Ronse vinden.


Het storten van niet-reinigbare sedimenten op een van de “groene heuvels” van de stad staat haaks op de beleidsvisie van de Stad Ronse en is dus een zware hypotheek voor haar toekomst.

Het uitvoeren van de vergunning zoals beslist door Minister Crevits is de beste waarborg voor een leefbare toekomst voor deze Stad. "Louise-Marie tegen asbest Vzw" eist dan ook de uitvoering ervan binnen de gestelde termijnen.

Onderschrijft u deze visie ?

U kon hier tem 29.11.2009 een bezwaarschrift downloaden waarmee u aangaf onze visie te onderschrijven.

zondag 22 november 2009

Vanaf wanneer brengt het voldoende op ?

Op de infovergadering weigerde OB&D tot 5x toe te antwoorden op de vraag waarom ze nu toch overgaan tot het storten van niet-reinigbare sedimenten. Waarom kan de voormalige zandgroeve niet volledig gevuld worden met de specie toegelaten door de huidige vergunning, zoals beslist door Minister Crevits.

De financiële kant is hier uiteraard zéér belangrijk.
Het nog jonge bedrijf, opgericht in 2005, is op vandaag zeer rendabel.
Maar blijkbaar volstaat dit nog niet.

Wat OB&D op de infovergadering niet kwijt wou, zochten wij op :

bron : balanscentrale Nationale Bank van België

vrijdag 20 november 2009

Don Quichot dwaalt door RonseDeze avond was er dus de grote informatieavond van OB en D in Brouwerij De Keyser aangaande hun nieuwe milieuaanvraag.
De kernploeg van het actiecomité Louise Marie tegen asbest was aanwezig, alsook Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt vzw, de burgervaders van Ronse en Maarkdedal, Elisabeth Meuleman van Groen, Erik Tack van Vlaams Belang en tientallen omwonenden van het stort. (Als bepaalde mensen ons ontgingen, bieden we nu al onze welgemeende excuses aan.)

We werden door een heuse ploeg van OB en D (vijf man) met technische informatie, onbegrijpelijke termen en een heuse powerpoint waar iedereen het noorden bij kwijt raakte, om de oren geslagen. Dat is dan communicatie...
Toch moesten de heren OB en D af en toe flink happen als er penibele vragen gesteld werden en opmerkingen gemaakt werden
Het gehap ontaardde in, je raadt het goed: nog meer technische informatie en duizelingwekkende monologen waar een gewone burger niets van snapte en murw werd.

Rode draad van de avond: de Ronsenaars bleken niet opgezet met de doelstellingen van OB en D om giftig, verontreinigd slib te gaan storten en pleitten dat de beslissing van minister Hilde Crevits gerespecteerd zou worden: gereinigd slib storten binnen de voorgestelde termijn en een heus bos erop. De beken en het milieu vrijwaren van zware metalen en zeldzame vissen en amfibieën een kans geven zoals Maarkedal het graag wil. Punt uit.

In het begin hielden de heren van OB en D zich in.
Ze waren een toonbeeld, alsof ze net een cursus emotionele intelligentie achter de rug hadden, maar op de duur werd het cynisme almaar groter: de mensen in de zaal werden niet begrepen vanwege hun Frans accent (hoewel hun boodschap en Nederlands erg duidelijk was); anderen werden als te emotioneel bestempeld (dat heb je met mensen die van hun streek houden en vinden dat één van de mooiste groene plekjes in Vlaanderen beschermd moet worden, hun liefste Vlaamse Ardennen...)
Nog anderen kregen na driemaal hun vraag te herhalen nog geen antwoord...

Het begon waarachtig op een Don Quichot verhaal te lijken...


----------------------------------------------------------------------------------
Morgen op deze blog :
Wat drijft OB&D om een hogere categorie voor het stort aan te vragen
----------------------------------------------------------------------------------

zaterdag 14 november 2009

FLASHBERICHT !!!

Spelletje Russische Roulette aan rand van het Muziekbos houdt aan: van asbest naar gevaarlijk giftig afval


KLIK HIER VOOR ONZE NIEUWSBRIEF N° 4dinsdag 3 november 2009

Donderdag 19.11 - informatievergadering

Omwonenden van de stortplaats "Bohez" te Louise-Marie werden ingelicht over de aanvraag van de nieuwe milieuvergunning voor het betrokken stort, door de stortplaatseigenaar OB&D.

Van 30.10.2009 tot 29.11.2009 kan het dossier ingekeken worden op de milieudienst, stadhuis - Grote Markt te Ronse.
Bezwaren en opmerkingen kunnen tijdens deze periode ook geformuleerd worden.

Er is een informatievergadering voorzien op donderdag 19.11 om 20u in Brouwerij De Keyser, Priesterstraat 13 te Ronse.

link naar brief Stad Ronse

donderdag 17 september 2009

dinsdag 25 augustus 2009

Parlementaire vraag over de toekomst Muziekbos

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanleg en exploitatie van een categorie 2 stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet reinigbare sedimenten te Ronse

Het instrument van de milieueffectrapportage is bedoeld om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren. Vanuit het voorzorgsbeginsel worden voorgestelde activiteiten of ingrepen onderzocht op hun milieugevolgen. Het is immers beter om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. Via een gedegen milieueffectrapportage kan een daadwerkelijk preventief milieubeleid gevoerd worden.
Met de publicaties van het MER-decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten is de mogelijkheid ontstaan dat initiatiefnemers een ontheffing van de MER-plicht kunnen krijgen.

Op 5 januari 2009 diende de firma OB&D uit Wevelgem een ontheffingsdossier in omtrent de geplande overschakeling van een stortplaats categorie 3 voor inerte afvalstoffen naar de aanleg en exploitatie van een categorie2-stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten. Deze stortplaats - een voormalige zandgroeve die opnieuw opgevuld wordt - ligt op de grens van Ronse en Maarkedal. Deze stortplaats is gelegen vlakbij een op de biologische waarderingkaart als zeer waardevol bosgebied ingekleurd gebied. De omgeving van de groeve ten Noorden en ten Zuiden is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en aangeduid als een Natura 2000-gebied. Volgens de landschapsatlas ligt het gebied in de ankerplaats “Muziekbos-Koekamerbos” . Het gebied is ook toeristisch belangrijk, met wandel- en fietsroutes in de onmiddellijke omgeving. In april 2009 werd aan genoemde firma een MER-ontheffing verleend “voor een termijn van vier jaar, mits rekening wordt gehouden met de voorgestelde milderende maatregelen en de in de ontheffingsaanvraag en in dit verslag (ontheffingsbeslissing) aangereikte elementen”.

Hierbij graag antwoord op volgende vragen:

1. Over welke sedimenten gaat het hier ? Wat wordt feitelijk bedoeld met niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten ? Valt ook bijv. rivierslib en grond van saneringscentra hieronder ? Zo ja, kan aangetoond worden dat die sedimenten inderdaad geen gevaar inhouden voor milieu en gezondheid?
2. Kan met zekerheid aangetoond worden dat de omvorming van een categorie 3 naar een categorie 2 stortplaats geen noemenswaardige extra hinder zal veroorzaken voor omwonenden en recreanten. Dat de leefomstandigheden en de toeristische waarde van het gebied dus niet zullen beïnvloed worden door deze beslissing? Welke concrete milderende maatregelen zullen daarvoor door de exploitant worden genomen?
3. Welke afsluiting is er voorzien bij de uitbating van deze stortplaats?
4. Hoe zal er voor gezorgd worden dat het geplande groenscherm voldoende groot en effectief is op het moment van de ontginning?
5. De inrichting is in het gewestplan Oudenaarde gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming bosgebied, eigen aan de Vlaamse Ardennen. Aanplanting van diepwortelende bomen boven stortvak 2 met o.m. zomereik en gewone es, werden voorzien in het inrichtingsplan. Kan de minister bevestigen dat het bestaande natuurontwikkelingsplan ongewijzigd blijft ?

21 augustus 2009
Elisabeth Meuleman

voor een schriftelijke vraag heeft de minister 1 maand de tijd om het antwoord te weten te komen.Elisabeth Meuleman - afkomstig uit Oudenaarde - is parlementslid in het Vlaams Parlement voor de fractie Groen!
http://www.elisabethmeuleman.be/

woensdag 19 augustus 2009

Poll van Het Nieuwsblad is overduidelijk

Bron : Het Nieuwsblad (18.08.2009)


In 2007 geraakten de plannen bekend van het afvalbedrijf OB&D om in de oude zandgroeve aan het Muziekbos asbest te storten. De autoriteiten maakten eerst weinig bezwaren, totdat massaal buurtprotest de kat de bel aanbond. Na lang vechten moest OB&D z’n plannen opbergen: het Muziekbos was voorlopig gered. Maar nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen. In de plaats van asbest wil OB&D nu zwaar vervuilde grond richting Ronse aanvoeren. In een poll vroegen we onze lezers welke stortactiviteiten zij wel of niet zien zitten. Lees verder voor de uitslag en commentaar.

129 lezers namen zich de moeite om te reageren, dat is behoorlijk veel voor een dergelijke poll. Maar liefst 74 % ziet geen enkele stortactiviteit zitten en wil dat de oude zandgroeve onmiddellijk bosgebied wordt. 15 % wil dat er enkel onschuldig afval wordt gestort, zoals OB&D de voorbije tijd heeft gedaan. 7 % kan aanvaarden dat er ook gevaarlijker afval wordt gestort, als dat maar op een veilige manier gebeurt. En 3 % tot slot heeft vertrouwen in wat afvalbedrijven doen: ze weten wel waarmee ze bezig zijn.

Een poll is maar een poll, maar dit lijkt toch een krachtig signaal aan het adres van de bevoegde autoriteiten. Het Muziekbos werd via een soortgelijke poll verkozen tot het mooiste plekje van de stad. De Ronsenaars willen niet dat het op de één of andere manier in gevaar komt. Het stortgebeid moet van hen zo snel mogelijk bosgebied worden. Toch zal de oude zandgroeve met 'iets' moeten opgevuld worden, voordat er bomen op kunnen worden gepland.

link naar het artikel

donderdag 9 juli 2009

Muziekbos, rustplaats voor zwaar vervuilde grond
De plannen

"Raad van State, dit kan nog en tijdje duren ...", was het steevaste antwoord toen men ons polste naar de stand van zake in het "asbestdossier". Louise-Marie kreeg er intussen een mooi pleintje bij en ook de door vrachtverkeer geteisterde Ommegangstraat, kreeg zowaar een face-lift.

Achter de schermen zaten de stortplaatseigenaars OB&D nv en Bohez bvba niet stil.
Hun plannen ? Hier zijn ze ...

Op 5 janauri 2009 diende OB&D een dossier in om de ontheffing te bekomen voor het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) voor een nog in te dienen nieuwe milieuvergunning. In de nieuwe milieuvergunning wil OB&D volgende punten verwerken :
1°) toelating voor het storten van niet-gevaarlijke, niet reinigbare sedimenten
2° ) een verlening van de lopende vergunning, die vervalt op 31 augustus 2011 met een periode van 10 jaar

Toen minister Hilde Crevits het moedige besluit nam om geen toelating te verlenen voor het storten van asbest, werd wel een uitbreiding voorzien voor het storten van niet-verontreinigde grond, bagger- en ruimingsspecie

Blijkbaar volstaat dit niet voor OB&D en wenst men nu verhoging van categorie te bekomen, nl. cat.2 i.p.v. de bestaande cat.3. Dit zou hun toelaten om niet-gevaarlijke, niet-reinigbare gronden en sedimenten (=ontwaterde baggerspecie) te storten.What's in a name ?


Als de afvalindustrie het heeft over "niet-gevaarlijke, niet-reinigbare gronden" dan betekent dit in gewone mensentaal : zwaar vervuilde grond. Deze grond bevat kankerverwekkende stoffen.Stand van zaken

Deze toegestane ontheffing tot aanvraag MER is zeker geen vergunning ! Het ontslaat de OB&D wel van enkele verplichtingen bij de aanvraag van een milieuvergunning, o.a. de publieke inspraak. Hiermee is het opnieuw duidelijk dat OB&D rondom de inwoners van Louise-Marie wenst te "fietsen".

Klik hier om de ontheffing te raadplegen.


En wat nu ?


"Vzw Louise-Marie tegen asbest" zal en kan, mede dank zij uw steun op ons eetfestijn, dit milieudossier verder opvolgen.

Naast de juridische opvolging van het dossier zullen we niet nalaten om de lokale overheid opnieuw te wijzen op hun verantwoordelijk. Een beleidsvisie uit de verkiezingsperiode, vaak ook terug te vinden in de schitterendste brochure, wordt niet altijd even consequent in daden omgezet.

Wij doen hierbij ook een appel op de talrijke natuurverenigingen uit Ronse en Maarkedal om ons met hun visie en kennis te ondersteunen.

U kan hier het artikel uit Het Nieuwsblad (24/07/2009) nalezen.

Contactname kan steeds op louisemarietegenasbest@telenet.be