dinsdag 25 augustus 2009

Parlementaire vraag over de toekomst Muziekbos

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanleg en exploitatie van een categorie 2 stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet reinigbare sedimenten te Ronse

Het instrument van de milieueffectrapportage is bedoeld om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren. Vanuit het voorzorgsbeginsel worden voorgestelde activiteiten of ingrepen onderzocht op hun milieugevolgen. Het is immers beter om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. Via een gedegen milieueffectrapportage kan een daadwerkelijk preventief milieubeleid gevoerd worden.
Met de publicaties van het MER-decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten is de mogelijkheid ontstaan dat initiatiefnemers een ontheffing van de MER-plicht kunnen krijgen.

Op 5 januari 2009 diende de firma OB&D uit Wevelgem een ontheffingsdossier in omtrent de geplande overschakeling van een stortplaats categorie 3 voor inerte afvalstoffen naar de aanleg en exploitatie van een categorie2-stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten. Deze stortplaats - een voormalige zandgroeve die opnieuw opgevuld wordt - ligt op de grens van Ronse en Maarkedal. Deze stortplaats is gelegen vlakbij een op de biologische waarderingkaart als zeer waardevol bosgebied ingekleurd gebied. De omgeving van de groeve ten Noorden en ten Zuiden is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en aangeduid als een Natura 2000-gebied. Volgens de landschapsatlas ligt het gebied in de ankerplaats “Muziekbos-Koekamerbos” . Het gebied is ook toeristisch belangrijk, met wandel- en fietsroutes in de onmiddellijke omgeving. In april 2009 werd aan genoemde firma een MER-ontheffing verleend “voor een termijn van vier jaar, mits rekening wordt gehouden met de voorgestelde milderende maatregelen en de in de ontheffingsaanvraag en in dit verslag (ontheffingsbeslissing) aangereikte elementen”.

Hierbij graag antwoord op volgende vragen:

1. Over welke sedimenten gaat het hier ? Wat wordt feitelijk bedoeld met niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten ? Valt ook bijv. rivierslib en grond van saneringscentra hieronder ? Zo ja, kan aangetoond worden dat die sedimenten inderdaad geen gevaar inhouden voor milieu en gezondheid?
2. Kan met zekerheid aangetoond worden dat de omvorming van een categorie 3 naar een categorie 2 stortplaats geen noemenswaardige extra hinder zal veroorzaken voor omwonenden en recreanten. Dat de leefomstandigheden en de toeristische waarde van het gebied dus niet zullen beïnvloed worden door deze beslissing? Welke concrete milderende maatregelen zullen daarvoor door de exploitant worden genomen?
3. Welke afsluiting is er voorzien bij de uitbating van deze stortplaats?
4. Hoe zal er voor gezorgd worden dat het geplande groenscherm voldoende groot en effectief is op het moment van de ontginning?
5. De inrichting is in het gewestplan Oudenaarde gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming bosgebied, eigen aan de Vlaamse Ardennen. Aanplanting van diepwortelende bomen boven stortvak 2 met o.m. zomereik en gewone es, werden voorzien in het inrichtingsplan. Kan de minister bevestigen dat het bestaande natuurontwikkelingsplan ongewijzigd blijft ?

21 augustus 2009
Elisabeth Meuleman

voor een schriftelijke vraag heeft de minister 1 maand de tijd om het antwoord te weten te komen.Elisabeth Meuleman - afkomstig uit Oudenaarde - is parlementslid in het Vlaams Parlement voor de fractie Groen!
http://www.elisabethmeuleman.be/

Geen opmerkingen: