vrijdag 4 augustus 2017

Negatieve beslissing voor OB&D aanvraag


De Bestendige Deputatie heeft op 27 juli 2017 een beslissing genomen omtrent de vraag van OB&D nv om “gezuiverd” afvalwater te lozen in het oppervlaktewater. 

De deputatie heeft besloten de procedure stop te zetten omdat :
  • er geen passende beoordeling werd toegevoegd
  • de aanvraag geen beperkte verandering betreft
  • de aanvraag een betekenisvol bijkomend risico kan inhouden voor de mens of het milieu en/of de hinder significant kan vergroten. 
Het besluit kan hier nagelezen worden.

Wij blijven dit op de voet verder opvolgen.

zaterdag 15 juli 2017

Negatief advies Stad Ronse


Het Ronsese schepencollege gaf een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag die het West-Vlaamse afvalverwerkend bedrijf OB&D indiende voor de installatie van een waterzuiveringsinstallatie, in het ondertussen al beruchte stort aan de Schorissebaan in Louise-Marie.
Bron : Het Laatste Nieuws - 16 juli 2017 - Marc De Venter

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ronse/geen-waterzuiveringsinstallatie-stort-ob-d-a3209849/

vrijdag 30 juni 2017

Er beweegt wat aan het stort in Louise! Een eindeloos verhaal?

Zoals met onze steunende achterban afgesproken, blijven we de situatie van het OB&D stort in Louise-Marie op de voet volgen. Uit zeer goede bronnen werden we ingelicht over 2 recente initiatieven van OB&D omtrent hun stortexploitatie in Louise-Marie.

Deze plannen verontrusten ons dermate, dat we het onze plicht vonden om onze visie hierop te delen met de Burgemeester en schepenen van de Stad Ronse.  Het schepencollege beslist maandag aanstaande omtrent het uit te brengen advies naar de Provinciale Deputatie, die zelf samenkomt op 27 juli. Snelle actie was dus nodig, hierbij de brief die we vandaag 30 juni 2017 aan Stad Ronse bezorgden :


Waarde heer burgemeester en schepenen,


Het comité hoorde vanuit betrouwbare bron dat OB&D een melding voor een kleine verandering heeft ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen en dat de stad Ronse advies moet uitbrengen.Het betreft een waterzuiveringsinstallatie voor het percolaat van de stortplaats voor niet reinigbare gronden in de Schorissesteenweg te Ronse.

Omdat we al jaren strijden voor een leefbaar Louise Marie en de bevolking ons nog steeds hard steunt, vroegen we enkele deskundigen om zich in deze aanvraag te verdiepen. Hun mening over deze aanvraag was niet mals: 
  • de aanvraag voor deze zogezegde kleine verandering heeft een grote impact op het milieu en is risicovol.
  • waarom een zuiveringsinstallatie als de auditeur van de Raad van State advies uitbrengt om de milieuvergunning te vernietigen?
De  geschiedenis herhaalt zich: negatief advies van een auditeur van de Raad van State wordt opnieuw genegeerd door OB&D. Dat was ook het geval in april 2013: de aanleg van een stortplaats terwijl de auditeur van RVS vernietiging voorstelde in januari 2013.

De deskundigen waren klaar en duidelijk: vervuild water, ook al wordt dat gezuiverd, hoort onder geen enkel beding thuis in een kwetsbaar natuurgebied. Punt uit!
Het is dan ook van groot belang dat de stad zijn visie aangaande het weigeren van een vergunning voor het lozen van gezuiverd percolaatwater consequent handhaaft, zoals ze dat overtuigend deden in 2010 . Nu al dank vanuit het comité en hun achterban om het been stijf te houden.
Bovenop vernam het comité, evengoed uit goede bron, dat er een nieuw stuk grond door OB&D aangekocht werd,  aansluitend bij de stortplaats. Deze aankoop is hun goed recht maar verwonderlijk want  volgens de bouwvergunning van 2007 met het daaraan gekoppelde natuurontwikkelingsplan moet dat pas aangekochte stuk bebost worden. Het comité vraagt de stad ook om hier toe te zien dat de bebossing binnen de kortste tijd gebeurt.

Het comité en hun achterban rekenen opnieuw op de steun van hun stad. 

woensdag 15 februari 2017

Bedankt!

Een oprecht woordje van dank aan alle aanwezigen op ons eetfestijn van zondag 12/2. Ook de vrijwilligers stelden ons opnieuw in staat om de talrijk opgekomen gasten, vlot te bedienen. 

Gast of vrijwilliger, een dikke merci. Jullie steun helpt ons om die smerige troep die men aan ons dierbaar Muziekbos wil storten weg te houden.
 
Reeds 10 jaar vechten we hier met alle middelen tegen ... en reken maar, we geven niet op! 

dinsdag 31 januari 2017

Stand van zaken februari 2017

Recent ontvingen we het verslag van 30 november 2016 van de Auditeur van de Raad van State.

De  auditeur heeft  drie  gunstige voorstellen geformuleerd waardoor de tweede vergunning van OB&D  vernietigd kan  worden en  Milieu-inspectie  twee maal  in het ongelijk gesteld omdat ze niet opgetreden is om de illegaal liggende afvalgrond te laten verwijderen.

De procedure die voor het ogenblik loopt, dient om te verhinderen dat de liggende afvalgrond geregulariseerd wordt en dat de stortplaats wordt omgevormd tot een mono-stortplaats. Dit is een truuk om de eerdere aanvraag vooralsnog vergund te krijgen.

Het Comité wenst de vernietiging te bekomen van de door Minister Schauvliege op 1 oktober 2015 toegekende vergunning. Het advies van de auditeur van de Raad van State ziet er alvast hoopvol uit. Het Comité heeft haar raadsman gevraagd om nog haar laatste memorie op te sturen.

Zondag 12 Febr. 2017 : Eetfestijn - Geutelingen - WandelenU kunt onze verdere actievoering tegen het storten van zwaar vervuilde gronden steunen door uw aanwezigheid op onze activiteiten van zondag 12 februari 2017

Locatie : parochiezaal van Louise-Marie - La Salettestraat 

11u30 tot 14u00 : Eetfestijn (hutsepot met worst, spek en nootham (15 EUR / kinderen 8 EUR) 

14u00 : Apolloniawandeling (gratis deelname)16u00 tot 19u00 : Geutelingenfestijn met koffie of warme choco (6 EUR) - geutelingen naar believen


Kaarten kunt u bekomen : 

- via onze webshop 
- bij de leden/medewerkers van de Vzw (Geert - Brigitte - René - Guy - Herman)

Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u ons toch steunen ?
Elke gift op rekening BE92 7370 2155 1423 is een welgekomen bijdrage voor de procedurekosten tegen de komst van het stort.

Het actiecomité waardeert ten zeerste uw steun. 
samen voor een gifvrij Louise Marie

dinsdag 10 mei 2016

Comité onthult duister geheim op het stort van Louise Marie


Comité
Binnenkort viert het Comité voor een Leefbaar Louise Marie zijn tiende verjaardag. Het comité is a-politiek en bestaat uit inwoners van Louise Marie die hun dorp een warm hart toedragen en willen beschermen. Zo hield het comité in Louise Marie, vlakbij het Muziekbos een stortplaats van asbest tegen maar evengoed van onreinigbare gronden met zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen, PAK’s en andere troep.
Dat was een goede zaak voor Louise Marie en zijn inwoners, de natuur aldaar met zijn zeldzame flora en fauna, het Muziekbos, de Vlaamse Ardennen met zijn toeristen, wandelaars en fietsers... Het comité stapte naar de burgemeesters van Ronse, Maarkedal en Oudenaarde. Ze overlegden met twee ministers van Milieu, kabinetsmedewerkers, provinciemedewerkers en zijn gouverneur, lieten zich omringen door deskundigen, trokken naar de RvS, sloegen de handen in elkaar met Milieufront Omer Wattez, een trouwe bondgenoot in deze strijd... Ze organiseerden tal van ludieke acties die door de pers gesmaakt werden. Het comité heeft ondertussen een achterban van duizenden mensen waarvan honderden elk jaar komen tafelen voor het goede doel zodat het comité de beste advocaten kan inschakelen en betalen.
Schorsing en een verrassing
Onlangs kreeg  het comité goed nieuws. In het dossier van de eerste vergunningsaanvraag van 2010 doet OB&D een stap achteruit.  In een tweede dossier (aanvraag tot regularisatie van de eerste vergunning en aanvraag voor een monostortplaats voor afvalgronden)  kreeg het comité na 26 april jl te horen dat er een schorsing uitgesproken werd door de RvS voor de vergunning van OB&D wat betreft  het verder storten van afvalgronden. Het comité las de enorme pil van de RvS en het ziet ernaar uit dat de vernietiging niet uit zal blijven. Nog meer goed nieuws dus. Bij het lezen van het auditoraatsverslag van 1 maart jl was het comité enigszins verrast dat een kabinetsmedewerker van het ministerie van Leefmilieu OB&D aanraadde om een monostortplaats aan te vragen omdat op deze stortplaatsen geen stop staat wat OVAM betreft. Monostortplaatsen zijn stortplaatsen waar specifieke afvalstromen worden gestort afkomstig van de eigen bedrijvigheid van de exploitant. Het licht kwam op die manier op groen te staan voor OB&D, maar het comité las hieromtrent in het verslag van de auditeur: “Dat een kabinetsmedewerker in een e-mail laat weten dat volgens hem baggerspecie en niet-reinigbare gronden niet onder de visienota vallen  en dat een monostortplaats voor bagger- en ruimingsspectie vergunbaar is, en ‘dus ook’ een ‘monostortplaats voor niet-reinigbare gronden’, is niet meer dan een ongemotiveerde persoonlijke mening.”  
De laars van OB&D en het duister geheim
Dat OB&D een advies van een auditeur van de RvS naast zich neerlegt, is geen nieuwtje maar ze gaan nog veel verder. Na het nodige speurwerk onthulden het comité en Milieufront Omer Wattez een duister geheim: de monostortplaats  is een fabel!
De afvalgrond (die OB&D gestort heeft tijdens de tweede vergunning die sinds 24/4 geschorst is)  blijkt van een heel andere origine dan wat OB&D vermeldt: OB&D zegt dat de afvalgrond afkomstig is van zijn zusterbedrijven BSV of GRWestkust, maar 76% van de 16.625 ton in Ronse gestorte afvalgrond is afkomstig van Cockerie Flémalle (dezelfde herkomst als gestort tijdens de eerste vernietigde vergunning.) Deze grond is sterk verontreinigd  met zware metalen en PAK’s. Naast Cockerie Flémalle zijn er nog drie andere bedrijven betrokken. De gestorte afvalstromen zijn dus afkomstig van derden en niet van OB&D zelf of van zijn zusterbedrijven. Hoe kan er dan van een monostortplaats nog sprake zijn?
Dit is nog maar eens een bewijs OB&D de regels gewoon aan de laars lapt. Dit is zonder meer een kaakslag voor het kabinet van minister Schauvlieghe: van hun advies wordt misbruik gemaakt, het is een sneer naar OVAM toe, het is puur bedrog voor de bewoners van Louise Marie, hun sympathisanten en de stad Ronse... 

De belofte
Burgemeester Luc Dupont beloofde in november 2015 om na vernietiging alle verdachte gronden te laten verwijderen en dat juicht het comité toe. Ze zijn zeer blij dat de stad Ronse een fijne partner is in deze zaak, evengoed naar de RvS trok en de belangen van haar bevolking en de streek verdedigt. Het laten verwijderen van het gestorte afval dat niet thuis hoort onder een bos ligt naast de bevoegdheid van de burgervader van Ronse evengoed binnen de bevoegdheid van Milieu-inspectie of de gouverneur.
Doel van het comité

Het doel van het comité is dat de stortplaats zo vlug mogelijk kan worden omgevormd tot een definitieve opslagplaats van onverdachte gronden zodat de nabestemming  volgens het natuurontwikkelingsplan en de bouwvergunning van 2007 van de stad Ronse zo snel mogelijk kan gerealiseerd worden. Iedereen heeft baat met een gezond bos bij!