donderdag 28 mei 2020

Reageer voor het te laat is!Zeg ‘neen’  tegen een nieuwe aanvraag van OB&D voor het storten van zwaar vervuilde industriegrond en slib bij het Muziekbos!


Het comité voor een leefbaar Louise Marie voert al dertien jaar strijd voor het Muziekbos. Het scheelde geen haar of op de oude site van Bohez kwam een asbeststort en een stortplaats  van gronden die zo vervuild zijn dat ze niet meer gereinigd kunnen worden, zeg maar zwaar vervuilde industriegrond vol giftige stoffen, zware metalen…
Duizenden mensen steunen ons al jarenlang om deze wandaad tegen te gaan, alsook de gemeente Ronse en de omliggende gemeenten. Honderden mensen komen elk jaar trouw naar ‘onze etinge’ om onze kas te spekken zodat we juridische stappen kunnen nemen om Louise Marie leefbaar te houden.
De strijd is nog niet gestreden: OB&D heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een bouwvergunning die het onmogelijk maakt om van de site grenzend aan het Muziekbos het natuurontwikkelingsplan te realiseren: een gezond bos op een gezonde bodem met gezond grondwater, een goede zaak voor mens, dier en plant.
Uiteraard dienen we een bezwaarschrift in. Ziehier onze argumenten:

 • Wij zeggen neen: OB&D weigert de put te vullen met onschadelijke grond waarvoor ze  al eerder een vergunning kregen en die een prima ondergrond is voor een volwaardig bos. Ze vragen opnieuw een vergunning om de put met niet reinigbare gronden te vullen. Een deel van die zwaar bevuilde grond stortten ze overigens al illegaal. Zo’n stortplaats maakt het onmogelijk om de eindbestemming volgens het natuurontwikkelingsplan te realiseren: een gezond bos palend aan het Muziekbos, het Sint Pieterbos en het Bos ter Eycken met hoog opgroeiende boomsoorten.  

 • Wij zeggen neen: OB&D maakt geen aanstalten om de door hen gestorte en illegaal liggende niet reinigbare afvalgronden te verwijderen.

 • Wij zeggen neen: OB&D doet een aanvraag om hakhout te planten zodat wortels niet diep gaan zodat zij alsnog zwaar vervuilde gronden met folie bedekt kunnen storten en een volwaardig bos niet aan de orde is.

 • Wij zeggen neen: OB&D wil de stortplaats een andere naam geven , een monostortplaats, een juridisch zijpoortje om toch hun gang te kunnen gaan met sterk vervuild slib en gronden.

 • Wij zeggen neen: OB&D wil ook nog eens 20 % meer storten en daardoor het reliëf van de stortplaats aanpassen. Dat heeft zware gevolgen voor de afwatering.

 • Wij zeggen neen: het over en weer rijden met niet reinigbare afvalgrond (minstens 35 vrachtwagens per dag) zorgt niet alleen voor druk verkeer, geluidshinder en trillingen van omliggende huizen maar ook voor stank, stof en dampen die de gezondheid van omwonenden in het gedrang brengen. Het is bekend dat er in het verleden kankerverwekkende organische koolwaterstoffen aanwezig waren in de gestorte afvalgrond.

 • Wij zeggen neen: OB&D  doet na ettelijke weigeringen opnieuw een aanvraag voor het lozen van hun afvalwater. Het  behandeld bedrijfsafvalwater zou geloosd worden in een gracht die afwatert in de Pauwelsbeek. De Pauwelsbeek stroomt door een kwetsbaar stukje waar de rivierdonderpad leeft, een vissoort die uiterst zeldzaam en beschermd is.

 • Wij zeggen neen: de stortplaats ligt in een zone die gevoelig is voor grondverschuivingen. Grondverschuivingen zijn niet van tevoren voorspelbaar. Hierdoor kan het verontreinigd percolaat in het grondwater komen.


Heeft u ook bezwaar tegen de aanvraag van OB&D? Laat dan onmiddellijk uw stem horen via een eigen bezwaarschrift met vermelding van het dossiernummer OMV/2020/76 tegen ten laatste op 9 juni 2020. 
Gebruik onze analyse gerust als inspiratiebron. Opgelet: bij voorkeur geen copy/paste van onze tekst. 

Dit kan per mail of brief gericht aan:

College van Burgemeester en Schepenen 
Lokaal Bestuur Ronse
Grote Markt 12 
9600 Ronse

info@ronse.be


woensdag 13 mei 2020

Opnieuw aanvraag omgevingsvergunning

Wij vernemen dat OB&D op 25 maart 2020 opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend. Inzage op het Stadhuis in Ronse van 11.05.2020 tot 09.06.2020


Bezwaren of opmerkingen indienen kan tot 09.06.2020: 
- via omgevingsloket.be
- door een mail of brief gericht aan College van Burgemeester en Schepenen, met vermelding van het dossiernummer OMV/2020/76 

Het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie wil de voorziene nabestemming van deze stortplaats realiseren, nl. een gezond bos dat aansluit aan het unieke en beschermde Muziekbos.  De vorige  aanvragen van OB&D hypothekeerden telkens deze nabestemming. Vandaar ons bezwaar er tegen. 

Wij toetsen deze nieuwe aanvraag opnieuw aan ons doel en houden jullie op de hoogte van ons standpunt.

Bij dezer ook dank aan allen die ons de voorbij 13 jaar steunden in onze acties

donderdag 26 december 2019

Zondag 09 februari 2020

Eetfestijn - Wandeling - Geutelingen
Meer info en kaarten :  link

woensdag 4 december 2019

Minister Demir verklaart beroep OB&D ongegrond

Fijn te vernemen dat minister Demir het beroep van de OB&D NV, tegen de weigering van vergunning door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, ongegrond heeft verklaard.
Tevens stellen we vast dat het draagvlak binnen de regio voor onze acties, duidelijk is toegenomen. Ook hierover kunnen we enkel maar zeer blij zijn. Maar deze tevredenheid mag er niet toe leiden dat we de kaas van ons brood laten eten. Waakzaamheid blijft ten alle tijde geboden.
Ervaring leert, dat OB&D hier niet stopt. Ook in het verleden bleven ze steeds volharden en dienden ze aansluitend steeds een verzoek in bij Raad van State om het ministerieel besluit te vernietigen.
Wij blijven de zaak op de voet volgen. Ons steunen kan je op het volgend eetfestijn - geutelingenbak en wandeling op zondag 9 februari 2020.
Lees hier het Ministerieel Besluit : link 

woensdag 10 april 2019

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen weigert vergunning

Wij vernemen vandaag de weigering vergunning door Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen voor de uitbating van het OB&D stort. We vernemen ook dat de uitbater opnieuw bezwaar zal indienen.

Bij dezer een welgemeende dank aan alle sympathisanten uit #ronse en verre omgeving die dit mooi stukje natuur aan het #muziekbos zeer genegen zijn. Jullie jaarlijkse aanwezigheid op ons eetfestijn stelde ons in staat om reeds 12 jaar te strijden tegen dit onrecht.

Het draagvlak om dit niet toe te laten is duidelijk in alle geledingen aanwezig. Meestal hoopt de uitbater dat het bezwaar met de jaren afzwakt. Maar wij volharden dank zij jullie gewaardeerde steun #louisemarie

donderdag 31 januari 2019

Zondag 10 februari 2019Eetfestijn - Wandeling - GeutelingenOoit was het St.-Appoloniafeest een gebeurtenis waarvoor men van einde en verre naar het kleine Louise-Marie kwam afgezakt om een jaar gevrijwaard te blijven van tandpijn. Vandaag herstellen we deze traditie op een kleine, fijne maar authentieke wijze.

Programma :
11u30 tot 14u00 : Eetfestijn (hutsepot met worst, spek, rookworst en nootham)
14u00 : Apolloniawandeling (gratis deelname)
16u00 : Geutelingenfestijn met koffie of warme choco (geutelingen naar believen) 

Aansluitend aan ons eetfestijn van zondag 10/02 krijgt u tijdens de Apolloniawandeling de unieke kans om opnieuw aan te knopen met de echte tradities uit de Vlaamse Ardennen.
Onze gids leidt u door het winterse Muziekbos en zijn omgeving.

Zondag 10/02 genieten van een winterse "neus" ? Kom naar Louise en steun hiermee ook onze acties tegen de komst van het gifstort.

zondag 13 januari 2019

Overzicht evoluties 2018 tot januari 20191. Weigering vergunningsaanvraag (22.03.2018)

Minister Schauvliege weigert de vergunningsaanvraag voor het storten van de zwaar vervuilde gronden.  

OB en D gaat hiertegen in beroep bij Raad van State. 

Raad van State heeft intussen het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie als tussenkomende partij toegestaan. Het Comité heeft een raadsman aangesteld om dit  dossier op te volgen en te pleiten.   2. Bestuurlijke maatregelen van milieu-inspectie (26.07.2018)

Na een een weigering van Minister Schauvliege om milieu-inspectie in te schakelen oordeelt Raad van State dat er bestuurlijke maatregelen kunnen opgelegd.   

Op 26 juli 2018 legt de milieu-inspectie volgende bestuurlijke maatregelen op, nl. 

 - een bevel tot weghalen en afvoeren van alle afvalstoffen gestort in vak 2A naar een vergunde stortplaats voor 30 november 2018.
- een bevel tot het maximaal herstellen van het deel van stortvak 2A in de toestand die bestond voor de inrichting ervan. 

OB en D tekent hiertegen beroep aan op 9 augustus 2018 3. OB en D herschikt zijn financiële structuur door een partiële splitsing.

Wij vernemen uit Bijlage Belgisch Staatsblad van 8 juni 2018 een voorstel tot partiële splitsing van van OB en D NV


Gevolgen van de partiële splitsing :
 • de bestaande vennootschap OB en D NV wordt opgesplitst in 2 delen, enerzijds  OB en D NV (0874.987.114) en anderzijds een nieuw op te richten vennootschap  DOP Meulebeke BVBA
 • er wordt vanuit OB en D NV een nettowaarde van 7.459.722,66 EUR overgebracht naar DOP Meulebeke BVBA, w.o. een onroerend goed waarop in 2017 belangrijke meerwaardes werden geboekt
 • door de partiële splitsing daalt het (verantwoordelijk) Eigen Vermogen van OB en D NV van 8.790.911 EUR naar 1.331.189 EUR
In het kader van de eerder opgelegde bestuurlijke maatregelen is dit een actie die ons verontrust gezien het verantwoordelijke vermogen van OB en D hierdoor fors daalt. 


4. Nieuwe vergunningsaanvraag - Openbaar onderzoek 07 jan - 06 febr. / 2019

Wij vernemen een nieuwe vergunningsaanvraag waarvoor het openbaar onderzoek net is opgestart. 

Het is snel duidelijk dat het gevraagde opnieuw in lijn ligt van vorige aanvragen. Wij analyseren deze aanvraag en zullen ons blijven verzetten tegen het storten van zwaar verontreinigde, niet-reinigbare afvalgronden in een landschappelijk waardevol gebied pal bij het Muziekbos, in het hart van de Vlaamse Ardennen. 

Enkel zo kan de gezondheid van de buurtbewoners, toeristen, sporters en de jeugd gegarandeerd worden. Enkel zo kunnen flora en fauna beschermd worden. Enkel zo wordt het nageslacht uit Ronse en Maarkedal niet opgescheept met zwaar vervuilde grond en de gevolgen daarvan.

Op het Omgevingsloket is de aanvraag raadpleegbaar:  link