vrijdag 25 mei 2007

De Deputatie en de toekomst van Seppe

Klik hier om het besluit waarmee de vergunning werd toegekend, te downloaden. Maar liefst 22 blz. lectuur.

Op blz. 8 vinden jullie de concrete omschrijving van de wijze waarop zal gestort worden :

Alle asbesthoudende materialen worden in big-bags aangevoerd, zodat er geen stof vrijkomt bij de aanvoer; er zal steeds worden afgedekt; waar nodig wordt besprenkeld en op het einde van de rit zal alles geïsoleerd zitten en in kaart gebracht.

Op de toelichtingvergadering van maandag 21 mei aan de pers en buurtbewoners liet gedeputeerde Carina Van Cauter uitschijnen alsof alles hermetisch afgesloten de grond in gaat. Niets is minder waar. De zogenaamde big-bags vermijden de verspreiding van asbestvezels tijdens de aanvoer naar de asbestsite. Eenmaal op de site Bohez wordt de big-bag gewoon omgekieperd, aangestampt en dagelijks bedekt. Tijdens het kieperen zal men wel wat besproeien om verspreiding van asbestvezel te vermijden.

De asbestaval zit dus NIET hermetisch afgesloten, maar gaat zomaar gewoonweg zonder meer onder de grond ... " een geruststelling " is wel dat het " in kaart gebracht " is .... voor de volgende generatie.
De toekomst van de volgende generatie brengt de stad Ronse in haar " city clip "  schitterend in beeld.


Cynisch is wel dat deze beelden aan het Muziekbos gefilmd werden, de locatie van de asbestsite. Zal Seppe ooit deze toekomst hebben ?

woensdag 23 mei 2007

Longvlieskanker in Vlaanderen


Klik op het kaartje voor vergroting

Aantal gevallen van longvlieskanker tussen 1997-2001 per gemeente. Het zwarte vlekje in het midden is Kappele-op-den-Bos, waar de Eternitsite was.
Worden Ronse en Maarkedal een nieuwe zwarte vlek ?
(Bron: Stichting Kankerregister)

woensdag 16 mei 2007

Asbestrisico in de omgeving van stortplaatsen ?

In de periode tussen 1996 en 1999 werd de asbestconcentratie in de lucht in de omgeving van 2 stortplaatsen voor inert afval en van een monostortplaats voor asbest gemeten. De meetresultaten bleken geruststellend: de gemeten concentraties zijn slechts lichtjes hoger dan de achtergrondconcentratie in een stedelijke of residentiële omgeving. De gemeten concentraties zijn ongeveer even groot als deze in een industriële omgeving en zijn lager dan de door de VITO voorgestelde grenswaarde van 1000 v/m³ (de VITO is de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Het bijkomende risico voor de omgeving van een stortplaats wordt op basis van de beschikbare gegevens als beperkt ingeschat. Metingen blijven natuurlijk wel momentopnames. Wanneer de exploitant op de hoogte is van de aanwezigheid van het meetteam is de exploitatie gedurende de meetcampagne niet altijd representatief voor de dagelijkse gang van zaken. Een onberispelijke dagdagelijkse bedrijfsvoering is dan ook van het grootste belang om pieklozingen te vermijden en om vooral de eigen werknemers van de stortplaats te beschermen.

Bron : Brochure OVAM "Asbest en asbestafval" v25.01.2005 pag. 63

College tekent beroep aan

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14 mei ll beslist beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie.

dinsdag 15 mei 2007

maandag 14 mei 2007

Persconferentie

Maandag 21 mei 20u zaal La Salette

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie, waar het actiecomité tegen het storten van kankerwekkend asbest in de zandgroeve van Louise-Marie uitleg zal geven over de stand van zaken.

Onze verdere acties zullen eveneens nader toegelicht worden. Verder kan iedereen ook zijn mening kwijt. We proberen een vertegenwoordiging van het stadsbestuur en een expert aanwezig te hebben om uitleg te geven over het grote gevaar van asbest.

We hopen op uw massale aanwezigheid !!!

Maandag 21 mei 20u zaal La Salette

Deputatie verleent millieuvergunning

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 11 mei 2007

Persbericht

Deputatie verleent milieuvergunning aan OB&D voor het inrichten van een bestaande stortplaats in Ronse tot asbeststortplaats

op voorstel van gedeputeerde, bevoegd voor milieu, deelt de deputatie het volgende mee:

In zitting van 10 mei 2007 verleende de Oost-Vlaamse deputatie een milieuvergunning aan NV OB&D voor het inrichten van een bestaande stortplaats in Ronse tot asbeststortplaats. De milieuvergunning werd verleend tot 31 augustus 2011. Bij het verlenen van de vergunning werd rekening gehouden met de bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek.

Vlaams actieplan asbest
Het toekennen van voorliggende vergunning kadert in het actieplan asbest van de Vlaamse regering waarbij bestaande stortplaatsen aangeduid werden als proefprojecten om in samenwerking met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op een gecontroleerde manier gebonden asbestafval te storten. Voorliggend stort in Ronse is één van de drie aangeduide bestaande storten in Oost-Vlaanderen voor dat doeleinde. Twee andere storten die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn Verlee in Oosterzele en SVK in Sint-Niklaas.

Vergunning wordt aangevuld met de verplichting opvolgingscommissie met vertegenwoordigers van de buurt

De deputatie hield rekening met de bezwaren van de buurtbewoners en vult de voorwaarden voor de vergunning aan met de verplichting om een opvolgingscommissie op te richten. Deze bestaat uit de leden van de provinciale milieuvergunningscommissie, een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de exploitant en drie vertegenwoordigers van de buurt. De opvolgingscommissie heeft als opdracht de milieuhygiënische aspecten inherent aan de exploitatie van de inrichting, en in het bijzonder de strikte uitvoering van de voorwaarden van het VLAREM I m.b.t. de beperking en de beheersing van de asbestemissies, op te volgen en te evalueren.

Inlichtingen
Gedeputeerde Jozef Dauwe
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 78
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst Milieuhygiëne
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
tel. 09 267 84 35