vrijdag 30 juni 2017

Er beweegt wat aan het stort in Louise! Een eindeloos verhaal?

Zoals met onze steunende achterban afgesproken, blijven we de situatie van het OB&D stort in Louise-Marie op de voet volgen. Uit zeer goede bronnen werden we ingelicht over 2 recente initiatieven van OB&D omtrent hun stortexploitatie in Louise-Marie.

Deze plannen verontrusten ons dermate, dat we het onze plicht vonden om onze visie hierop te delen met de Burgemeester en schepenen van de Stad Ronse.  Het schepencollege beslist maandag aanstaande omtrent het uit te brengen advies naar de Provinciale Deputatie, die zelf samenkomt op 27 juli. Snelle actie was dus nodig, hierbij de brief die we vandaag 30 juni 2017 aan Stad Ronse bezorgden :


Waarde heer burgemeester en schepenen,


Het comité hoorde vanuit betrouwbare bron dat OB&D een melding voor een kleine verandering heeft ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen en dat de stad Ronse advies moet uitbrengen.Het betreft een waterzuiveringsinstallatie voor het percolaat van de stortplaats voor niet reinigbare gronden in de Schorissesteenweg te Ronse.

Omdat we al jaren strijden voor een leefbaar Louise Marie en de bevolking ons nog steeds hard steunt, vroegen we enkele deskundigen om zich in deze aanvraag te verdiepen. Hun mening over deze aanvraag was niet mals: 
  • de aanvraag voor deze zogezegde kleine verandering heeft een grote impact op het milieu en is risicovol.
  • waarom een zuiveringsinstallatie als de auditeur van de Raad van State advies uitbrengt om de milieuvergunning te vernietigen?
De  geschiedenis herhaalt zich: negatief advies van een auditeur van de Raad van State wordt opnieuw genegeerd door OB&D. Dat was ook het geval in april 2013: de aanleg van een stortplaats terwijl de auditeur van RVS vernietiging voorstelde in januari 2013.

De deskundigen waren klaar en duidelijk: vervuild water, ook al wordt dat gezuiverd, hoort onder geen enkel beding thuis in een kwetsbaar natuurgebied. Punt uit!
Het is dan ook van groot belang dat de stad zijn visie aangaande het weigeren van een vergunning voor het lozen van gezuiverd percolaatwater consequent handhaaft, zoals ze dat overtuigend deden in 2010 . Nu al dank vanuit het comité en hun achterban om het been stijf te houden.
Bovenop vernam het comité, evengoed uit goede bron, dat er een nieuw stuk grond door OB&D aangekocht werd,  aansluitend bij de stortplaats. Deze aankoop is hun goed recht maar verwonderlijk want  volgens de bouwvergunning van 2007 met het daaraan gekoppelde natuurontwikkelingsplan moet dat pas aangekochte stuk bebost worden. Het comité vraagt de stad ook om hier toe te zien dat de bebossing binnen de kortste tijd gebeurt.

Het comité en hun achterban rekenen opnieuw op de steun van hun stad.