zondag 29 oktober 2017

OB&D bijt opnieuw tweemaal in het zand


Deze maand nam de Raad van State 2 belangrijke beslissingen m.b.t. het OB&D stort in Louise-Marie, nl.  

1.   Op 12 oktober 2017 besliste de Raad van State tot vernietiging van het besluit van Minister Joke Schauvliege van 1 oktober 2015 om een vergunning aan OB&D toe te kennen. Een procedure die het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie voerde.
     
     GevolgOB&D heeft momenteel geen vergunning.

2.   O26 oktober 2017 - VZW Milieufront Omer Wattez (MOW) voerde voor de Raad van State een procedure tegen het Vlaamse Gewest omtrent de weigering door Milieu-inspectie afdeling Oost-Vlaanderen om in te gaan op het verzoek tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen. De Raad van State heeft het besluit van de Minister die het beroep van MOW tegen de weigering van Milieu-inspectie ongegrond verklaarde, vernietigd. 

Gevolg : ongetwijfeld is dit een zeer gunstige evolutie om de gronden die er nu illegaal liggen, weg te krijgen.


Zien jullie door het bos de bomen nog met al deze procedures? Waar staan we vandaag? Wat maakt dat alles zo lang duurt? Binnenkort trachten we dit voor jullie allemaal te verduidelijken. We nemen je mee in de tijdslijn van een soap-waardig, maar wel onrustwekkend verhaal. 

woensdag 18 oktober 2017

Raad van State vernietigt vergunning !

C:\Users\Jeannine.JEANNINE\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OB&D 170531 zicht op de stortplaas vanaf het zuiden.jpg


Raad van State vernietigt vergunning ! 

Tot ons groot genoegen vernamen we dat de Raad van State op 12 oktober 2017 het besluit van minister Schauvliege van 1 oktober 2015 om een vergunning aan OB&D toe te kennen, vernietigde.


Historiek van deze vergunning en de stortactiviteiten van OB&D

De afvalgrond die in 2013 werd gestort, werd afgedekt met HDPE folie en de bovenliggende laag ingezaaid met gras. Met deze actie trachtte OB&D de illegaal liggende afvalgrond te regulariseren via de vergunningsaanvraag voor een monostortplaats.

De vergunning werd aanvankelijk door de deputatie geweigerd (26 maart 2015), maar in beroep door de minister Schauvliege toch verleend (1 oktober 2015) en nu tenslotte door de Raad van state vernietigd (12 oktober 2017).

OB&D verkreeg van de minister een vergunning als monostortplaats, maar stortte ook afvalgrond van de cokesfabrieken van Flémalle bij Luik . OB&D laat hierbij uitschijnen dat het gaat om afvalgrond afkomstig van eigen bedrijvigheden.

De toelating die OB&D van de minister had gekregen, moet door deze vernietiging door de Raad van State aanzien worden als nooit bestaan te hebben. De zwaar vervuilde afvalgrond die OB&D gestort heeft mag er bijgevolg niet liggen, evenmin als de vergelijkbare afvalgrond die in 2013 werd gestort en die door OB&D werd toegedekt.

Omdat dergelijk zwaar vervuilde gronden niet thuis horen in de nabijheid van dit natuurgebied blijft het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie ijveren voor het verwijderen van deze reeds gestorte gronden.

We blijven dit op de voet volgen en danken jullie voor de steun aan onze acties (jaarlijks eetfestijn op 11 februari 2018 😀).

Link naar het arrest Raad Van State

vrijdag 4 augustus 2017

Negatieve beslissing voor OB&D aanvraag


De Bestendige Deputatie heeft op 27 juli 2017 een beslissing genomen omtrent de vraag van OB&D nv om “gezuiverd” afvalwater te lozen in het oppervlaktewater. 

De deputatie heeft besloten de procedure stop te zetten omdat :
  • er geen passende beoordeling werd toegevoegd
  • de aanvraag geen beperkte verandering betreft
  • de aanvraag een betekenisvol bijkomend risico kan inhouden voor de mens of het milieu en/of de hinder significant kan vergroten. 
Het besluit kan hier nagelezen worden.

Wij blijven dit op de voet verder opvolgen.

zaterdag 15 juli 2017

Negatief advies Stad Ronse


Het Ronsese schepencollege gaf een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag die het West-Vlaamse afvalverwerkend bedrijf OB&D indiende voor de installatie van een waterzuiveringsinstallatie, in het ondertussen al beruchte stort aan de Schorissebaan in Louise-Marie.
Bron : Het Laatste Nieuws - 16 juli 2017 - Marc De Venter

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ronse/geen-waterzuiveringsinstallatie-stort-ob-d-a3209849/

vrijdag 30 juni 2017

Er beweegt wat aan het stort in Louise! Een eindeloos verhaal?

Zoals met onze steunende achterban afgesproken, blijven we de situatie van het OB&D stort in Louise-Marie op de voet volgen. Uit zeer goede bronnen werden we ingelicht over 2 recente initiatieven van OB&D omtrent hun stortexploitatie in Louise-Marie.

Deze plannen verontrusten ons dermate, dat we het onze plicht vonden om onze visie hierop te delen met de Burgemeester en schepenen van de Stad Ronse.  Het schepencollege beslist maandag aanstaande omtrent het uit te brengen advies naar de Provinciale Deputatie, die zelf samenkomt op 27 juli. Snelle actie was dus nodig, hierbij de brief die we vandaag 30 juni 2017 aan Stad Ronse bezorgden :


Waarde heer burgemeester en schepenen,


Het comité hoorde vanuit betrouwbare bron dat OB&D een melding voor een kleine verandering heeft ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen en dat de stad Ronse advies moet uitbrengen.Het betreft een waterzuiveringsinstallatie voor het percolaat van de stortplaats voor niet reinigbare gronden in de Schorissesteenweg te Ronse.

Omdat we al jaren strijden voor een leefbaar Louise Marie en de bevolking ons nog steeds hard steunt, vroegen we enkele deskundigen om zich in deze aanvraag te verdiepen. Hun mening over deze aanvraag was niet mals: 
  • de aanvraag voor deze zogezegde kleine verandering heeft een grote impact op het milieu en is risicovol.
  • waarom een zuiveringsinstallatie als de auditeur van de Raad van State advies uitbrengt om de milieuvergunning te vernietigen?
De  geschiedenis herhaalt zich: negatief advies van een auditeur van de Raad van State wordt opnieuw genegeerd door OB&D. Dat was ook het geval in april 2013: de aanleg van een stortplaats terwijl de auditeur van RVS vernietiging voorstelde in januari 2013.

De deskundigen waren klaar en duidelijk: vervuild water, ook al wordt dat gezuiverd, hoort onder geen enkel beding thuis in een kwetsbaar natuurgebied. Punt uit!
Het is dan ook van groot belang dat de stad zijn visie aangaande het weigeren van een vergunning voor het lozen van gezuiverd percolaatwater consequent handhaaft, zoals ze dat overtuigend deden in 2010 . Nu al dank vanuit het comité en hun achterban om het been stijf te houden.
Bovenop vernam het comité, evengoed uit goede bron, dat er een nieuw stuk grond door OB&D aangekocht werd,  aansluitend bij de stortplaats. Deze aankoop is hun goed recht maar verwonderlijk want  volgens de bouwvergunning van 2007 met het daaraan gekoppelde natuurontwikkelingsplan moet dat pas aangekochte stuk bebost worden. Het comité vraagt de stad ook om hier toe te zien dat de bebossing binnen de kortste tijd gebeurt.

Het comité en hun achterban rekenen opnieuw op de steun van hun stad. 

woensdag 15 februari 2017

Bedankt!

Een oprecht woordje van dank aan alle aanwezigen op ons eetfestijn van zondag 12/2. Ook de vrijwilligers stelden ons opnieuw in staat om de talrijk opgekomen gasten, vlot te bedienen. 

Gast of vrijwilliger, een dikke merci. Jullie steun helpt ons om die smerige troep die men aan ons dierbaar Muziekbos wil storten weg te houden.
 
Reeds 10 jaar vechten we hier met alle middelen tegen ... en reken maar, we geven niet op! 

dinsdag 31 januari 2017

Stand van zaken februari 2017

Recent ontvingen we het verslag van 30 november 2016 van de Auditeur van de Raad van State.

De  auditeur heeft  drie  gunstige voorstellen geformuleerd waardoor de tweede vergunning van OB&D  vernietigd kan  worden en  Milieu-inspectie  twee maal  in het ongelijk gesteld omdat ze niet opgetreden is om de illegaal liggende afvalgrond te laten verwijderen.

De procedure die voor het ogenblik loopt, dient om te verhinderen dat de liggende afvalgrond geregulariseerd wordt en dat de stortplaats wordt omgevormd tot een mono-stortplaats. Dit is een truuk om de eerdere aanvraag vooralsnog vergund te krijgen.

Het Comité wenst de vernietiging te bekomen van de door Minister Schauvliege op 1 oktober 2015 toegekende vergunning. Het advies van de auditeur van de Raad van State ziet er alvast hoopvol uit. Het Comité heeft haar raadsman gevraagd om nog haar laatste memorie op te sturen.

Zondag 12 Febr. 2017 : Eetfestijn - Geutelingen - WandelenU kunt onze verdere actievoering tegen het storten van zwaar vervuilde gronden steunen door uw aanwezigheid op onze activiteiten van zondag 12 februari 2017

Locatie : parochiezaal van Louise-Marie - La Salettestraat 

11u30 tot 14u00 : Eetfestijn (hutsepot met worst, spek en nootham (15 EUR / kinderen 8 EUR) 

14u00 : Apolloniawandeling (gratis deelname)16u00 tot 19u00 : Geutelingenfestijn met koffie of warme choco (6 EUR) - geutelingen naar believen


Kaarten kunt u bekomen : 

- via onze webshop 
- bij de leden/medewerkers van de Vzw (Geert - Brigitte - René - Guy - Herman)

Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u ons toch steunen ?
Elke gift op rekening BE92 7370 2155 1423 is een welgekomen bijdrage voor de procedurekosten tegen de komst van het stort.

Het actiecomité waardeert ten zeerste uw steun. 
samen voor een gifvrij Louise Marie