dinsdag 25 augustus 2009

Parlementaire vraag over de toekomst Muziekbos

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanleg en exploitatie van een categorie 2 stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet reinigbare sedimenten te Ronse

Het instrument van de milieueffectrapportage is bedoeld om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren. Vanuit het voorzorgsbeginsel worden voorgestelde activiteiten of ingrepen onderzocht op hun milieugevolgen. Het is immers beter om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. Via een gedegen milieueffectrapportage kan een daadwerkelijk preventief milieubeleid gevoerd worden.
Met de publicaties van het MER-decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten is de mogelijkheid ontstaan dat initiatiefnemers een ontheffing van de MER-plicht kunnen krijgen.

Op 5 januari 2009 diende de firma OB&D uit Wevelgem een ontheffingsdossier in omtrent de geplande overschakeling van een stortplaats categorie 3 voor inerte afvalstoffen naar de aanleg en exploitatie van een categorie2-stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten. Deze stortplaats - een voormalige zandgroeve die opnieuw opgevuld wordt - ligt op de grens van Ronse en Maarkedal. Deze stortplaats is gelegen vlakbij een op de biologische waarderingkaart als zeer waardevol bosgebied ingekleurd gebied. De omgeving van de groeve ten Noorden en ten Zuiden is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en aangeduid als een Natura 2000-gebied. Volgens de landschapsatlas ligt het gebied in de ankerplaats “Muziekbos-Koekamerbos” . Het gebied is ook toeristisch belangrijk, met wandel- en fietsroutes in de onmiddellijke omgeving. In april 2009 werd aan genoemde firma een MER-ontheffing verleend “voor een termijn van vier jaar, mits rekening wordt gehouden met de voorgestelde milderende maatregelen en de in de ontheffingsaanvraag en in dit verslag (ontheffingsbeslissing) aangereikte elementen”.

Hierbij graag antwoord op volgende vragen:

1. Over welke sedimenten gaat het hier ? Wat wordt feitelijk bedoeld met niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten ? Valt ook bijv. rivierslib en grond van saneringscentra hieronder ? Zo ja, kan aangetoond worden dat die sedimenten inderdaad geen gevaar inhouden voor milieu en gezondheid?
2. Kan met zekerheid aangetoond worden dat de omvorming van een categorie 3 naar een categorie 2 stortplaats geen noemenswaardige extra hinder zal veroorzaken voor omwonenden en recreanten. Dat de leefomstandigheden en de toeristische waarde van het gebied dus niet zullen beïnvloed worden door deze beslissing? Welke concrete milderende maatregelen zullen daarvoor door de exploitant worden genomen?
3. Welke afsluiting is er voorzien bij de uitbating van deze stortplaats?
4. Hoe zal er voor gezorgd worden dat het geplande groenscherm voldoende groot en effectief is op het moment van de ontginning?
5. De inrichting is in het gewestplan Oudenaarde gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming bosgebied, eigen aan de Vlaamse Ardennen. Aanplanting van diepwortelende bomen boven stortvak 2 met o.m. zomereik en gewone es, werden voorzien in het inrichtingsplan. Kan de minister bevestigen dat het bestaande natuurontwikkelingsplan ongewijzigd blijft ?

21 augustus 2009
Elisabeth Meuleman

voor een schriftelijke vraag heeft de minister 1 maand de tijd om het antwoord te weten te komen.Elisabeth Meuleman - afkomstig uit Oudenaarde - is parlementslid in het Vlaams Parlement voor de fractie Groen!
http://www.elisabethmeuleman.be/

woensdag 19 augustus 2009

Poll van Het Nieuwsblad is overduidelijk

Bron : Het Nieuwsblad (18.08.2009)


In 2007 geraakten de plannen bekend van het afvalbedrijf OB&D om in de oude zandgroeve aan het Muziekbos asbest te storten. De autoriteiten maakten eerst weinig bezwaren, totdat massaal buurtprotest de kat de bel aanbond. Na lang vechten moest OB&D z’n plannen opbergen: het Muziekbos was voorlopig gered. Maar nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen. In de plaats van asbest wil OB&D nu zwaar vervuilde grond richting Ronse aanvoeren. In een poll vroegen we onze lezers welke stortactiviteiten zij wel of niet zien zitten. Lees verder voor de uitslag en commentaar.

129 lezers namen zich de moeite om te reageren, dat is behoorlijk veel voor een dergelijke poll. Maar liefst 74 % ziet geen enkele stortactiviteit zitten en wil dat de oude zandgroeve onmiddellijk bosgebied wordt. 15 % wil dat er enkel onschuldig afval wordt gestort, zoals OB&D de voorbije tijd heeft gedaan. 7 % kan aanvaarden dat er ook gevaarlijker afval wordt gestort, als dat maar op een veilige manier gebeurt. En 3 % tot slot heeft vertrouwen in wat afvalbedrijven doen: ze weten wel waarmee ze bezig zijn.

Een poll is maar een poll, maar dit lijkt toch een krachtig signaal aan het adres van de bevoegde autoriteiten. Het Muziekbos werd via een soortgelijke poll verkozen tot het mooiste plekje van de stad. De Ronsenaars willen niet dat het op de één of andere manier in gevaar komt. Het stortgebeid moet van hen zo snel mogelijk bosgebied worden. Toch zal de oude zandgroeve met 'iets' moeten opgevuld worden, voordat er bomen op kunnen worden gepland.

link naar het artikel