zondag 20 december 2009

Wie is er nu aan zet ?

Na het negatief advies van de Stad Ronse is het nu aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 24 januari 2010 een beslissing te nemen omtrent deze vergunnningsaanvraag.

De voorzitter van de Bestendige Deputatie is Gouverneur André Denys. Samen met de 6 gedeputeerden neemt hij de beslissing omtrent het al dan niet verlenen van de milieuvergunning.
In de Bestendige Deputatie is Dhr Jozef Dauwe verantwoordelijk voor het departement Leefmilieu.

taken
agenda
wie is wie

Samenstelling

zaterdag 19 december 2009

Negatief advies Stad Ronse !

Wij vernemen dat de Stad Ronse een negatief advies heeft uitgebracht naar de Bestendige Deputatie toe. Stad Ronse treedt ons standpunt bij, dat de eerdere beslissing van Minister Crevits dient gevolgd.

Het advies van de stad zou wel een instemmen met het verlenen van een vergunning voor 5 jaar, wat dus een verlenging inhoudt, gezien de lopende vergunning vervalt in 2011.

Er werden in totaal 170 bezwaarschriften ingediend. "Louise-Marie tegen asbest Vzw" dankt u hierbij voor uw steun en rekent erop dat de Provinciale overheid het advies van de Stad Ronse bijtreedt.

Wij blijven dit dossier uiteraard zeer alert op de voet volgen en informeren jullie zeker verder.

standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 4

TIJDENS de afwerkfase : lozing van bedrijfsafvalwater in een bovenloop van beken en brongebied , bovendien in risicogebied voor overstromingen

In de vergunning worden lozingsnormen aangevraagd die conform zijn met de sectorale lozingsnormen. Na het zuiveren met de voorziene waterzuiveringsinstallatie zal er dus bedrijfsafvalwater geloosd worden in biologisch waardevol gebied.
Het bedrijfsafvalwater zal de site verlaten net na de bron van de Trosbeek. Het stroomt dan eerst doorheen biologisch zeer waardevol gebied om nadien aan de voet van de Kanarieberg aan te sluiten in de Molenbeek, richting Ronse.

Aan de voet van de Kanarieberg is de Trosbeek zeer gevoelig voor overstromingen door exces aan hemelwater, dat bij sterke regenval de steile helling afstroomt. Het is dan ook opgenomen als NOG (natuurlijk overstromingsgebied) en als ROG (recent overstroomde gebieden). Palend aan het overstromingsgebied situeert zich een recreatiezone met o.a. de Jeugdherberg De Fiertel.

De tijdelijke opvangbekkens en de talrijke momenten dat er niemand aanwezig op de site, verhogen de kans op een sinister. Indien er ook maar iets misgaat is gans de benedenloop verontreinigd en vindt het verontreinigd water zijn weg richting naar Ronse ( Trosbeek – Molenbeek). Het lozen van bedrijfsafvalwater in biologisch waardevol gebied is voor ons onaanvaardbaar.
Hoe klein het sinister ook, het heeft onmiddellijk zware gevolgen door de ligging van de site op de bovenloop van de beek

Bovendien is de Trosbeek nog de de enige beek in Ronse met ecologische waarde.
(donkerblauw in rechterbovenhoek = zeer waardevol).( bron : ecologische waardering deelbekkenbeheerplan Molenbeek – Waterbeleid – Provincie Oost-Vlaanderen)

terug naar deel 3

dinsdag 1 december 2009

Overzicht bezwaarschriften

1) Vereniging voor Bos in Vlaanderen - Natuurpunt - Bond Beter Leefmilieu ( link )


2) 126 bezwaarschriften van bewoners uit Ronse en Maarkedal, binnengebracht door Vzw Louise-Marie tegen asbest (onderschrijven visie)

3) Louise-Marie tegen asbest Vzw ( eigen bezwaarschrift )

Totaal : 128 bezwaarschriften
(geen rekening gehouden met bewoners uit Ronse en Maarkedal die rechtstreeks hun bezwaarschrift indienden)


Uw bezwaarschrift mee opnemen in dit overzicht ?
Bezorg het ons : louisemarietegenasbest@telenet.be

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 3

De stortlocatie ligt middenin een gebied met ecologische waarde dat ook toeristische en recreatieve troeven heeft

De stortplaats :
• is gelegen in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
• grenst aan het het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en zal in zijn huidig vergunde nabestemming als bos er wezenlijk deel van uitmaken ( kaartje )
• grenst aan het VEN-gebied “ De bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen” ( kaartje )
• ligt in een ankerplaats, dit zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen voorkomt. Het storten van vervuilde sedimenten kan bezwaarlijk passend binnen deze visie genoemd worden ( kaartje )
• is gelegen op de getuigenheuvel Muziekbos, een van de “groene heuvels “ opgenomen in het strategisch beleidsplan van de Stad Ronse : “ Genieten midden de groene heuvels” ( download )

Deze locatie heeft dus een grote landschappelijke en ecologische waarde; het is dus bovendien aangewezen om rekening te houden met de toeristische aantrekkingskracht van dit gebied; een stortplaats voor niet-reinigbare sedimenten hypothekeert de ecologische en de toeristische waarde van het gebied en de Stad Ronse.

Wij stellen bovendien vast dat de beslissing tot “ontheffing tot opstellen van een MER” duidelijk stelt dat er te weinig rekening gehouden werd met de socio-maatschappelijke aspecten.


Op de door ons opgevraagde "Biologische Waarderingskaart" merkt u duidelijk de ligging van het stort.
Met voorziet vanuit de waterzuiveringsinstallatie (het blauwe hokje) een doorsteek naar de bestaande Trosbeek, die het water afvoert naar het benedenniveau. De Trosbeek vindt net voor de jeugdherberg De Fiertel aansluiting met de Molenbeek.klik op kaart voor groter beeldterug naar deel 2

verder naar deel 4