zondag 29 november 2009

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 2

"Niet-gevaarlijk, niet-reinigbare sedimenten” betreft wel degelijk zwaar vervuilde grond

Tijdens de infovergadering van 19 november had de exploitant een emmertje van het te storten goedje mee. Het ging zelf even de zaal rond om toch maar aan te duiden hoe ongevaarlijk het was. Het zag er inderdaad als onschuldige turfaarde uit.
Maar de schijn bedriegt hier.

Dat het hier wel degelijk om een gevaarlijk goedje gaat, blijkt uit het verschil tussen de aanvaardingscriteria voor stortplaatsen categorie 2 en deze van categorie 3 (= huidig vergunde), namelijk :
In mensentaal uitgedrukt betekent dit concreet dat een vrachtwagen die 10 ton niet-reinigbare grond aanvoert,  maximum 200 kg – d.w.z.  20 goed gevulde emmers - koolwaterstoffen, mag bevatten. Tot 10 kg hiervan mag bestaan uit giftige organische stoffen.

In het milieuvergunningaanvraagdossier (bijlage F.4. – blz. 4) omschrijft de exploitant dit als volgt :

Gezien het gegeven dat de te storten materialen specifieke afvalstoffen zijn met specifieke karakteristieken, dient er mee rekening gehouden te worden dat de te verwachten karakteristieken van het te verwijderen bedrijfsafvalwater ook specifiek zullen zijn .”

Hierbij geeft men duidelijk aan dat dit toch wel een gevaarlijk goedje is.

Het mag bovendien enkel gestort mits het volledig ingekapseld is ... en dan maar hopen dat alles ingekapseld blijft voor de volgende generaties.

In de komende dagen zullen wij op de blog ook de andere punten verduidelijken, zoals opgenomen in ons bezwaarschrift. Alles volledig onderbouwd door wetenschappers en met kaartmateriaal.

terug naar deel 1
verder naar deel 3

donderdag 26 november 2009

tegen wanneer welke beslissing?Klik op figuur voor grotere weergave

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 1

"Louise-Marie tegen asbest Vzw" heeft haar bezwaarschrift bij de Stad Ronse ingediend. Het besluit uit ons bezwaarschrift luidt als volgt :


Rekeninghoudend met :

1. het specifieke karakter van de afvalstoffen die toegelaten zijn op cat. 2 stortplaatsen
2. de ligging van de site middenin een gebied met ecologische waarde dat ook toeristische en recreatieve troeven heeft
3. een voorgestelde nabestemming die afwijkt van de bestaande stedenbouwkundige vergunning en hierdoor geen integratie meer heeft met de waardevolle omgeving
4. de voorziene lozing van bedrijfsafvalwater in biologisch waardevol gebied met bovendien de vaststaande zekerheid op overstroming richting recreatiegebied
5. de ontoereikende garanties die moeten vermijden dat het kankerverwekkend en giftig percolaat ooit zijn weg zal vinden richting afwatering en naar de stad Ronse
6. het ten onrechte beroep doen op een ontheffing tot opstellen van een MER
7. het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak

verzoeken wij de Stad Ronse om een negatief advies uit te brengen naar de Provinciale Overheid.

“Louise-Marie tegen asbest Vzw” vraagt dan ook een onverwijlde opvulling van de stortplaats met de afvalsoort zoals beslist door Minister Hilde Crevits, binnen de gestelde geldingstermijn van de vergunning (31.08.2011).

Ronse, 26 november
voor “Louise-Marie tegen asbest VZW”


naar deel 2

woensdag 25 november 2009

Facebookers, van harte welkom !

Link naar de Facebookpagina

Alle Facebook-bezoekers zullen we zeker eens "trakteren" op leuke weetjes uit deze mooie streek, o.a. kaartjes met wandelingen, ... (wordt vervolgd)

maandag 23 november 2009

Aan Burgervader & Schepenen : Neen !

Louise-Marie tegen asbest Vzw vraagt de Burgervader en Schepenen om een negatief advies uit te brengen op de aangevraagde milieuvergunning :

Wij stellen :

1. Geen opslag van vervuilde grond in de waardevolle Vlaams Ardennen

2. De voorziene nabestemming van de stortplaats is geen volwaardig bos meer. Gezien dit gebied aansluit bij de vegetatie van het Muziekbos is het belangrijk voor de toekomst van dit waardevol gebied dat er wel een volwaardig bos komt.

3. Geen lozing van bedrijfsafvalwater in een bovenloop van beken en in een brongebied. Het afvalwater zal de volledige stad Ronse doorstromen.

4. Er zijn onvoldoende garanties dat er na de eindafdekking geen doorsijpeling zal zijn van hemelwater. Dit kankerverwekkende percolaat zal dan doorheen waardevol biologisch gebied via de Trosbeek en de Molenbeek zijn weg naar de Stad Ronse vinden.


Het storten van niet-reinigbare sedimenten op een van de “groene heuvels” van de stad staat haaks op de beleidsvisie van de Stad Ronse en is dus een zware hypotheek voor haar toekomst.

Het uitvoeren van de vergunning zoals beslist door Minister Crevits is de beste waarborg voor een leefbare toekomst voor deze Stad. "Louise-Marie tegen asbest Vzw" eist dan ook de uitvoering ervan binnen de gestelde termijnen.

Onderschrijft u deze visie ?

U kon hier tem 29.11.2009 een bezwaarschrift downloaden waarmee u aangaf onze visie te onderschrijven.

zondag 22 november 2009

Vanaf wanneer brengt het voldoende op ?

Op de infovergadering weigerde OB&D tot 5x toe te antwoorden op de vraag waarom ze nu toch overgaan tot het storten van niet-reinigbare sedimenten. Waarom kan de voormalige zandgroeve niet volledig gevuld worden met de specie toegelaten door de huidige vergunning, zoals beslist door Minister Crevits.

De financiële kant is hier uiteraard zéér belangrijk.
Het nog jonge bedrijf, opgericht in 2005, is op vandaag zeer rendabel.
Maar blijkbaar volstaat dit nog niet.

Wat OB&D op de infovergadering niet kwijt wou, zochten wij op :

bron : balanscentrale Nationale Bank van België

vrijdag 20 november 2009

Don Quichot dwaalt door RonseDeze avond was er dus de grote informatieavond van OB en D in Brouwerij De Keyser aangaande hun nieuwe milieuaanvraag.
De kernploeg van het actiecomité Louise Marie tegen asbest was aanwezig, alsook Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt vzw, de burgervaders van Ronse en Maarkdedal, Elisabeth Meuleman van Groen, Erik Tack van Vlaams Belang en tientallen omwonenden van het stort. (Als bepaalde mensen ons ontgingen, bieden we nu al onze welgemeende excuses aan.)

We werden door een heuse ploeg van OB en D (vijf man) met technische informatie, onbegrijpelijke termen en een heuse powerpoint waar iedereen het noorden bij kwijt raakte, om de oren geslagen. Dat is dan communicatie...
Toch moesten de heren OB en D af en toe flink happen als er penibele vragen gesteld werden en opmerkingen gemaakt werden
Het gehap ontaardde in, je raadt het goed: nog meer technische informatie en duizelingwekkende monologen waar een gewone burger niets van snapte en murw werd.

Rode draad van de avond: de Ronsenaars bleken niet opgezet met de doelstellingen van OB en D om giftig, verontreinigd slib te gaan storten en pleitten dat de beslissing van minister Hilde Crevits gerespecteerd zou worden: gereinigd slib storten binnen de voorgestelde termijn en een heus bos erop. De beken en het milieu vrijwaren van zware metalen en zeldzame vissen en amfibieën een kans geven zoals Maarkedal het graag wil. Punt uit.

In het begin hielden de heren van OB en D zich in.
Ze waren een toonbeeld, alsof ze net een cursus emotionele intelligentie achter de rug hadden, maar op de duur werd het cynisme almaar groter: de mensen in de zaal werden niet begrepen vanwege hun Frans accent (hoewel hun boodschap en Nederlands erg duidelijk was); anderen werden als te emotioneel bestempeld (dat heb je met mensen die van hun streek houden en vinden dat één van de mooiste groene plekjes in Vlaanderen beschermd moet worden, hun liefste Vlaamse Ardennen...)
Nog anderen kregen na driemaal hun vraag te herhalen nog geen antwoord...

Het begon waarachtig op een Don Quichot verhaal te lijken...


----------------------------------------------------------------------------------
Morgen op deze blog :
Wat drijft OB&D om een hogere categorie voor het stort aan te vragen
----------------------------------------------------------------------------------

zaterdag 14 november 2009

FLASHBERICHT !!!

Spelletje Russische Roulette aan rand van het Muziekbos houdt aan: van asbest naar gevaarlijk giftig afval


KLIK HIER VOOR ONZE NIEUWSBRIEF N° 4dinsdag 3 november 2009

Donderdag 19.11 - informatievergadering

Omwonenden van de stortplaats "Bohez" te Louise-Marie werden ingelicht over de aanvraag van de nieuwe milieuvergunning voor het betrokken stort, door de stortplaatseigenaar OB&D.

Van 30.10.2009 tot 29.11.2009 kan het dossier ingekeken worden op de milieudienst, stadhuis - Grote Markt te Ronse.
Bezwaren en opmerkingen kunnen tijdens deze periode ook geformuleerd worden.

Er is een informatievergadering voorzien op donderdag 19.11 om 20u in Brouwerij De Keyser, Priesterstraat 13 te Ronse.

link naar brief Stad Ronse