vrijdag 24 december 2010

CBS zegt HALT !
Wij vernemen dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) van Ronse een ongunstig advies heeft uitgebracht voor de recent aangevraagde milieuvergunning door OB&D NV.

In het zeer sterk gemotiveerd ongunstig advies (9 blz.) wordt ook een maximum termijn van 5 jaar vooropgesteld. Hiermee geeft het CBS duidelijk uiting dat ook voor de Stad Ronse de redelijkheid overschreden is en dat de afwerking, zoals op dit ogenblik vergund, onmiddellijk dient aangepakt.

Wij vernemen dat ook Gemeente Maarkedal een ongunstig advies zal indienen.

De bal ligt nu in het kamp van de Provinciale Overheid.
We houden jullie zeker verder op de hoogte.

Bezwaarschriften
Vandaag 24 december 2010 brengt de Kerstman ons bezwaarschrift binnen op de milieudienst te Ronse.

We konden dit opmaken dankzij de steun van enkele deskundigen. Onze oprechte waardering gaat dan ook héél specifiek naar hen toe.

U kan het bezwaarschrift van "VZW Louise-Marie tegen asbest" hier nalezen.

Intussen werden er reeds meer dan 150 mails richting milieudienst gestuurd met het bezwaarschrift dat we via de blog ter beschikking stelden. Ook andere bezwaren werden ingediend. Op vandaag zijn er zeker meer dan 200 bezwaarschriften tegen deze aanvraag ingediend.

Wenst u uw bezwaarschrift ook op onze blog te delen ?
Mail naar : louisemarietegenasbest@telenet.be

Dank voor jullie steun en we wensen jullie nog prettige kerst- en nieuwjaarsdagen.
Tot in een gezond, slib- en asbestvrij 2011 !

zondag 19 december 2010

Onderschrijf ons bezwaarschrift (download)
Het actiecomité " Louise-Marie tegen asbest Vzw " heeft zich samen met enkele deskundigen doorheen "de turf" van de millieuaanvraag gewerkt en dient bezwaar in.

De kernideeën van ons bezwaarschrift kan u hieronder terugvinden. Met het Word-document kan u net als ons ook bezwaar indienen tegen deze vergunningsaanvraag.

Download hier het bezwaarschrift dat u zelf kan indienen.

todo (via mail) :
1. download het word-document
2. vul aan met datum - naam - adres
3. mail dit document naar : milieu@ronse.be
4. doe dit ten laatste 26/12
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen

todo (met brief)
1. download het word-document
2. vul aan met datum - naam - adres - handtekening
3. stuur het naar of breng het binnen op het Stadhuis
4. doe dit tegen ten laatste 24/12 (voormiddag)
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen

Dank alvast voor uw steun !

KERNIDEEEN VAN ONS BEZWAARSCHRIFT


1. Er zijn tegenstrijdigheden in het dossier met betrekking tot de aangevraagde capaciteiten

2. Door de voorziene wijze van exploitatie kan niet voldaan worden aan het goedgekeurde natuurontwikkelingsplan. De vooziene nabestemming van de stortplaats is geen volwaardig bos meer. Gezien dit gebied aansluit bij de vegetatie van het Muziekbos is het belangrijk voor de toekomst van dit waardevol gebied dat er wel een volwaardig bos komt

3. Er zijn onduidelijkheden in het dossier met betrekking tot de waterhuishouding. Er zijn onvoldoende garanties dat er na de eindafdekking geen doorsijpeling zal zijn van hemelwater. De doorlaatbaarheid van de onderliggende kleibodem van de groeve en het risico dat er scheuren ontstaan in de voorziene HDPE-liner is een probleem. Hierdoor zal een kankerverwekkende percolaat zijn weg vinden via de Molenbeek naar de Stad Ronse, doorheen het waardevol biologisch gebied van de Trosbeek.

4. Er zijn potentiële gevaren gekoppeld aan het bergen van DOP-gronden en het storten van niet-reinigbare sedimenten en slibs

5. Het storten van niet-reinigbare sedimenten en slibs op de site OB&D te Ronse is nuttteloos omdat er in het Vlaams gewest capaciteit genoeg is

6. De aanbevelingen uit ontheffing van de MER werden niet uitgewerkt in de milieuvergunningsaanvraag ivm socio-maatschappelijke aspecten en er zijn nadelige effecten voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen

7. Geen opslag van vervuilde grond in de waardevolle Vlaams Ardennen. Er is potentieel kans op verglijdingen in de Vlaamse Ardennen en de de regio is gevoelig voor erosie

8. De luchtkwaliteit kan beïnvloed worden en er is kans op geurhinder

9. Er zal hinder zijn van stof en geluid

10. De gevraagde afwijking betreffende de aanleg van het groenscherm kan niet worden toegestaan

11. De gevraagde termijn voor de vergunning is niet in overeerstemming (te lang) tot de nog resterende capaciteit van het stort. Hierdoor komt de voorziene aanleg van een veilig fietstraject van Maarkedal naar Ronse in het gedrang (realisatie 2015). Het voorziene fietstraject loopt langsheen het stort en zijn voorziene aan- en afvoerroute (Ommegangstraat tot Kruissens). Wij vragen dan ook afstemming tussen de looptijd van vergunning en de realisatie van het veilige fietstraject.

BESLUIT

Het storten van niet-reinigbare sedimenten op een van de “groene heuvels” van de stad staat haaks op de beleidsvisie van de Stad Ronse en is dus een zware hypotheek voor haar toekomst. Ik teken dan ook bezwaar aan tegen het toekennen ervan en de gevraagde verlenging
en reken er dan ook op, geachte burgervader en schepenen, dat u een negatief advies uitbrengt voor deze vergunningsaanvraag.

(deze kernideeen worden in het bezwaarschrift van "Louise-Marie tegen asbest Vzw" toegelicht en onderbouwd)

dinsdag 14 december 2010

Zet u schrap ... we komen eraan

Eerstdaags (voor het einde van de week) mag je op de blog ons bezwaarschrift verwachten.

Net zoals vorige keer zullen we een bezwaarschrift met onze "kernideeën" ter beschikking stellen zodat jullie aan de Burgemeester en Schepenen van Ronse kan laten weten dat u onze visie onderschrijft. Hiermee kan u dus ook bezwaar indienen tegen de aangevraagde vergunning. Laat uw stem horen !

Dank voor uw steun.

maandag 13 december 2010

Download het volledige OB&D-dossier (154MB ZIP)U kan het volledige aanvraagdossier van OB&D hier downloaden (via "wetransfer"). Diegenen onder jullie die zich verder willen verdiepen in dit lijvig dossier kunnen zeker aan de slag.

Het indienen van een bezwaarschrift kan tot en met 26.12.2010.
(wij informeren nog bij de stadsdiensten omtrent de openingsuren tijdens de Kerstdagen)

Voor het ogenblik zijn we nog druk bezig met een volledige analyse van het dossier. Eenmaal de kernideeën van ons bezwaarschrift vaststaan, voorzien we een bezwaarschrift dat u kan downloaden.