zondag 19 december 2010

Onderschrijf ons bezwaarschrift (download)
Het actiecomité " Louise-Marie tegen asbest Vzw " heeft zich samen met enkele deskundigen doorheen "de turf" van de millieuaanvraag gewerkt en dient bezwaar in.

De kernideeën van ons bezwaarschrift kan u hieronder terugvinden. Met het Word-document kan u net als ons ook bezwaar indienen tegen deze vergunningsaanvraag.

Download hier het bezwaarschrift dat u zelf kan indienen.

todo (via mail) :
1. download het word-document
2. vul aan met datum - naam - adres
3. mail dit document naar : milieu@ronse.be
4. doe dit ten laatste 26/12
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen

todo (met brief)
1. download het word-document
2. vul aan met datum - naam - adres - handtekening
3. stuur het naar of breng het binnen op het Stadhuis
4. doe dit tegen ten laatste 24/12 (voormiddag)
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen

Dank alvast voor uw steun !

KERNIDEEEN VAN ONS BEZWAARSCHRIFT


1. Er zijn tegenstrijdigheden in het dossier met betrekking tot de aangevraagde capaciteiten

2. Door de voorziene wijze van exploitatie kan niet voldaan worden aan het goedgekeurde natuurontwikkelingsplan. De vooziene nabestemming van de stortplaats is geen volwaardig bos meer. Gezien dit gebied aansluit bij de vegetatie van het Muziekbos is het belangrijk voor de toekomst van dit waardevol gebied dat er wel een volwaardig bos komt

3. Er zijn onduidelijkheden in het dossier met betrekking tot de waterhuishouding. Er zijn onvoldoende garanties dat er na de eindafdekking geen doorsijpeling zal zijn van hemelwater. De doorlaatbaarheid van de onderliggende kleibodem van de groeve en het risico dat er scheuren ontstaan in de voorziene HDPE-liner is een probleem. Hierdoor zal een kankerverwekkende percolaat zijn weg vinden via de Molenbeek naar de Stad Ronse, doorheen het waardevol biologisch gebied van de Trosbeek.

4. Er zijn potentiële gevaren gekoppeld aan het bergen van DOP-gronden en het storten van niet-reinigbare sedimenten en slibs

5. Het storten van niet-reinigbare sedimenten en slibs op de site OB&D te Ronse is nuttteloos omdat er in het Vlaams gewest capaciteit genoeg is

6. De aanbevelingen uit ontheffing van de MER werden niet uitgewerkt in de milieuvergunningsaanvraag ivm socio-maatschappelijke aspecten en er zijn nadelige effecten voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen

7. Geen opslag van vervuilde grond in de waardevolle Vlaams Ardennen. Er is potentieel kans op verglijdingen in de Vlaamse Ardennen en de de regio is gevoelig voor erosie

8. De luchtkwaliteit kan beïnvloed worden en er is kans op geurhinder

9. Er zal hinder zijn van stof en geluid

10. De gevraagde afwijking betreffende de aanleg van het groenscherm kan niet worden toegestaan

11. De gevraagde termijn voor de vergunning is niet in overeerstemming (te lang) tot de nog resterende capaciteit van het stort. Hierdoor komt de voorziene aanleg van een veilig fietstraject van Maarkedal naar Ronse in het gedrang (realisatie 2015). Het voorziene fietstraject loopt langsheen het stort en zijn voorziene aan- en afvoerroute (Ommegangstraat tot Kruissens). Wij vragen dan ook afstemming tussen de looptijd van vergunning en de realisatie van het veilige fietstraject.

BESLUIT

Het storten van niet-reinigbare sedimenten op een van de “groene heuvels” van de stad staat haaks op de beleidsvisie van de Stad Ronse en is dus een zware hypotheek voor haar toekomst. Ik teken dan ook bezwaar aan tegen het toekennen ervan en de gevraagde verlenging
en reken er dan ook op, geachte burgervader en schepenen, dat u een negatief advies uitbrengt voor deze vergunningsaanvraag.

(deze kernideeen worden in het bezwaarschrift van "Louise-Marie tegen asbest Vzw" toegelicht en onderbouwd)

Geen opmerkingen: