maandag 14 mei 2007

Deputatie verleent millieuvergunning

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 11 mei 2007

Persbericht

Deputatie verleent milieuvergunning aan OB&D voor het inrichten van een bestaande stortplaats in Ronse tot asbeststortplaats

op voorstel van gedeputeerde, bevoegd voor milieu, deelt de deputatie het volgende mee:

In zitting van 10 mei 2007 verleende de Oost-Vlaamse deputatie een milieuvergunning aan NV OB&D voor het inrichten van een bestaande stortplaats in Ronse tot asbeststortplaats. De milieuvergunning werd verleend tot 31 augustus 2011. Bij het verlenen van de vergunning werd rekening gehouden met de bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek.

Vlaams actieplan asbest
Het toekennen van voorliggende vergunning kadert in het actieplan asbest van de Vlaamse regering waarbij bestaande stortplaatsen aangeduid werden als proefprojecten om in samenwerking met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op een gecontroleerde manier gebonden asbestafval te storten. Voorliggend stort in Ronse is één van de drie aangeduide bestaande storten in Oost-Vlaanderen voor dat doeleinde. Twee andere storten die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn Verlee in Oosterzele en SVK in Sint-Niklaas.

Vergunning wordt aangevuld met de verplichting opvolgingscommissie met vertegenwoordigers van de buurt

De deputatie hield rekening met de bezwaren van de buurtbewoners en vult de voorwaarden voor de vergunning aan met de verplichting om een opvolgingscommissie op te richten. Deze bestaat uit de leden van de provinciale milieuvergunningscommissie, een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de exploitant en drie vertegenwoordigers van de buurt. De opvolgingscommissie heeft als opdracht de milieuhygiënische aspecten inherent aan de exploitatie van de inrichting, en in het bijzonder de strikte uitvoering van de voorwaarden van het VLAREM I m.b.t. de beperking en de beheersing van de asbestemissies, op te volgen en te evalueren.

Inlichtingen
Gedeputeerde Jozef Dauwe
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 78
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst Milieuhygiëne
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
tel. 09 267 84 35

Geen opmerkingen: